top of page

Privacyverklaring Praktijk De Eigen Wijze

Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk De Eigen Wijze geleverde producten en diensten.

Praktijk De Eigen Wijze, gevestigd te Arianehof 19 Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens die wij verwerken Praktijk De Eigen Wijze verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Praktijk De Eigen Wijze van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Praktijk De Eigen Wijze in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Bankgegevens

Verwerkt Praktijk De Eigen Wijze ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk De Eigen Wijze verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

Waarom heeft de praktijk deze gegevens nodig?:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk De Eigen Wijze, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze ondersteuning uit te kunnen voeren.

- Eventueel de zorg voor u aan te kunnen vragen bij de gemeente; Sociaal Team dan wel het CJG. 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als u hiervoor toestemming geeft/

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk De Eigen Wijze gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk De Eigen Wijze zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Praktijk De Eigen Wijze zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Kunnen mijn gegevens worden gedeeld met anderen?

Praktijk De Eigen Wijze verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk De Eigen Wijze gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan ik gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar praktijkeigenwijze@gmail.com.

Zijn mijn gegevens beveiligd?

Praktijk De Eigen Wijze hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk De Eigen Wijze heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Praktijk De Eigen Wijze toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Praktijk De Eigen Wijze gebruik maakt van de diensten van derden, zal Praktijk De Eigen Wijze in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk De Eigen Wijze u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via praktijkeigenwijze@gmail.com.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via praktijkeigenwijze@gmail.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23-05-2018

bottom of page